Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁKÉKOZTATÓ

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ADATAI

Név: Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezete (továbbiakban: Szervezet)

Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43. 3.em

Postacím (hivatalos levelezési cím): 1124 Budapest, Csörsz utca 43. 3.em

E-mail: info@jegkorongozok.hu

Honlap: https://jegkorongozok.hu/

Elérhetőség: +36-30-6638162

2. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Szervezet által nyújtott online szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

* az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV )

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: Rendelet, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf)

* az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

* az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban: Egyezmény).
3. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Az adatai kizárólag úgy kerülnek a Szervezetünk kezelésébe, hogy azokat Ön a honlapunkon keresztül önként megadja. A Szervezet az adatait annak érdekében kéri, hogy (i) megbizonyosodjon arról, hogy Ön jogosult a Szervezeti tagsághoz, illetve (ii) azt követően kapcsolatot tudjon tartani a taggal. Személyes adatai kezelésére tehát csak akkor kerül sor, amennyiben Ön regisztrál, és önként megadja adatait a Szervezetünknek azzal a céllal, hogy tag lehessen Szervezetünkben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szervezet tagjai névsorát sehol nem közli, ugyanakkor a Szervezet székhelyén ezek az adatok megtekinthetőek, mivel publikus adatnak minősülnek.

Ön bármikor és ellenszolgáltatás nélkül jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, megilleti a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jog, valamint amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatai nem a Rendeletnek megfelelően kezeljük, joga van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

4. A Szervezet ÁLTAL A TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

4.1. A TAGSÁGRA IRÁNYULÓ KÉRELEM SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Nyilvántartás megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Tagság regisztráció

Kötelező adatok köre:

Vezetéknév és Keresztnév

Levelezési cím: Ország, Irányítószám, Város, Utca, Emelet, ajtó

E-mail cím

Telefonszám

Születési dátum

Nemzetiség

a játékos betöltötte a 18. életévét (igen/nem)

További nem kötelező, de megadható adatok köre:

MJSZ azonosító

Jelenlegi sportklub/ sportszervezet megnevezése

Törvényes képviselő neve

4.1.1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk b) pontja. Ahhoz, hogy Ön tagja lehessen a Szervezetnek bizonyos feltételeknek meg kell felelnie. Az adatok alapján a Szervezet ellenőrzi a jelentkező jogosultságát. A tagságra jelentkező személy jelentkezése során elfogadja a Szervezet adatkezelési szabályzatát, és annak alapszabályát.

4.1.2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Szervezetünk a megadott adatok alapján ellenőrzi, hogy a magánszemély jogosult e a tagásgra. Amennyiben a magánszemély nem jogosult a tagásgra, úgy a Szervezet tudomására jutásától számított 24 hónap elteltével személyes adatait törli. Amennyiben a magánszemély jogosult a tagságra, úgy a személyes adatait a tagság törléséig a Szervezet kezeli. A tagság abban az esetben kerül törlésre, amennyiben ezt a tag írásban jelzi a Szervezetnek. Ebben az esetben a személyes adatok 3 hónap elteltével törlésre kerülnek..

4.2. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Jogában áll hozzáférni az adataihoz és jogában áll azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását vagy tiltását kérni. Jogai gyakorlása érdekében, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a megadott elérhetőségek egyikén. A Szervezetünk számára a tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, Szervezetünk tájékoztatja Önt arról, hogy nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni, a tájékoztatást megadni, mivel nem tudjuk Önt beazonosítani.

4.2.1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.2.2. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szervezetünk a személyes adatokat a tagság időtartama alatt kezeli. Amennyiben a magánszemély nem jogosult a tagságra, úgy a magánszemély adatait ennek bizonyosságát követően 3 hónapon belül törli.

5. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

5.1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE

A megadott személyes adatokhoz a Szervezet elnöksége, és operatív csapata fér hozzá, így például az ügyvitellel foglalkozó munkatársak. Az adataihoz a Szervezet megbízásából eljáró harmadik személyek is hozzáférhetnek, így különösen a Szervezettel szerződéses jogviszonyban álló ügyvédi irodák. A szervezet alapszabályában foglaltak szerint a tagok névsora publikus, így amennyiben valaki a szervezet székhelyén kikéri, úgy az a helyszínen megtekinthető. Egyéb személyes információk (úgy mint: születési dátum, elérhetőség, stb. nem ad ki a szervezet)

5.2. ADATTOVÁBBÍTÁS

Amennyiben a szervezet harmadik félnek továbbítja a tag(ok) személyes adatait, akkor azt megelőzően erről mindenképpen tájékoztatja az érintett(eket).

5.3. ADATFELDOLGOZÓ

Nyilatkozunk, hogy a Szervezet kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

Szervezetünk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a Rendeletben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy Szervezetünk minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül–ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott–bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az Ön jogaira nézve.

Az adatvédelmi incidensről Önt késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az Ön jogaira és szabadságára nézve az nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az informatikai hálózatba, vagy az adatfeldolgozó jogosulatlan behatolást észlel és jelez felénk, és kifejezetten a személyes adatok jogosulatlan eltulajdonítását észleljük.

Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha a Szervezetünk által tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér.

7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

7.1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VAGY TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől, hogy a Szervezet tájékoztassa:

➢ milyen személyes adatait,

➢ milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeli a Szervezet,

➢ ha az adatokat nem Öntől gyűjtötte a Szervezetünk, azok milyen forrásból származnak,

➢ mennyi ideig kezeli a személyes adatokat a Szervezet, vagy ha ez nem lehetséges, hogy ezt az időtartamot milyen szempontok alapján határozza meg a Szervezetünk,

➢ mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,

➢ azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szervezettől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

➢ az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,

➢ az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

➢ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait a Szervezet közölte, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Szervezet az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül, az Ön által megadott e-mail címre, díjmentesen teljesíti.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, Szervezetünk jogosult:

➢ megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy

➢ díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségek megtérülését biztosítja.

Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább egy alkalommal már tájékoztattuk a fenti adatokról, tényekről, és a Szervezetünk tevékenységi köre és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelésünk jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Szervezetünk csak írásban fogadhat el tájékoztatás kérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e.

7.2. ADATOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például ha megváltoztathatja az e-mail címét vagy módosul a lakcíme). A Szervezet a kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szervezet helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatát. A Szervezet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a Szervezetünk adatkezelési céljai megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy Szervezetünk a hiányzó adattal a nyilvántartását egészítse ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségünkre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra. A kiegészítő nyilatkozat alapján Szervezetünk késedelem nélkül kiegészíti az Ön személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.

A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltük. Amennyiben azt írásban jelzi, úgy megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

7.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatainak, így tagságának a törlését.

A törlési kérelmet a Szervezet tudomásul veszi, és legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A törlésről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesíti.

Az Interneten megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy Szervezetünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is – amennyiben azt Ön a Szervezetünk szolgáltatásával kapcsolatban rögzítette – az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltesse.

Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

7.4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatai kezelésének a korlátozását. Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.

A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges.

7.5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van ahhoz, hogy a számunkra rendelkezésre bocsátott személyes adatait olyan formátumban megkapja, ami alkalmas arra, hogy Ön azokat továbbítani tudja géppel olvasható formában.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Rendelet és az Adatvédelmi Biztos 2017. évi jelentése értelmében az adatkezelőknek nem kötelességük az adathordozhatóságot lehetővé tevő formátumok kifejlesztése, és egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket bevezetni vagy fenntartani. Az érintett akkor jogosult arra, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

7.6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a Szervezetünk felhasználhatja üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt továbbítja.

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt szeretné, hogy a Szervezetünk a személyes adatait ezen célokra ne használhassa.

7.7. A KISKORÚAK JOGAINAK KIEMELT VÉDELME

Szervezetünk a tevékenység jellegénél fogva kiskorúak személyes adatait is kezeli. Tájékoztatjuk, hogy Szervezetünk a vonatkozó jogszabályok alapján kiskorúnak tekinti a 18 évnél fiatalabb gyermeket. Ennek értelmében, ha 18 évesnél fiatalabb a tagl, azaz gyermek személyes adata kerül a Szervezet által kezelt adatok közé, a Szervezet a gyermek személyes adatainak kezeléséhez a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő kifejezett hozzájárulását kéri.

8. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel Szervezetünkkel a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra. Szervezetünk Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk.

Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy a Szervezetünk az Ön személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.

Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax szám: +36 (1) 391-1410

Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Szervezetünk ellen. A per elbírálása a Szervezet székhelye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik.

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNK ELÉRHETŐSÉGE

Az adatkezelési tájékoztatónk a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott honlapunk nyitóoldalán elektronikusan folyamatosan elérhető és megtekinthető.

Az Ön adatai felvételére kizárólag a honlapon keresztül, Ön által történő rögzítéssel kerülnek a Szervezetünk kezelésébe.

Ennek ellenére, amennyiben Ön telefonon keres meg bennünket, akkor szóban tájékoztatjuk az adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:

➢ tevékenységünk során adatkezelésre kerül sor, melynek során

➢ milyen adatokat

➢ meddig

➢ milyen célból tárolunk, valamint

➢ az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

10. SAJÁTOS HELYZETŰ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA

Arra törekszünk, hogy Szervezetünk munkáját áthassa az emberség, empátia és együttműködés. Ennek érdekében az idős, vagy látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga csökkent képességgel rendelkező ügyfeleink számára minden körülmény között biztosítjuk az adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt akadály nélkül megismerhessék.

Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken szíveskedjenek speciális igényeikről tájékoztatni bennünket. Kéréseiket a lehető leghamarabb, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk teljesíteni.

11. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA

Szervezetünk évenként felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.

Jelen adatkezelési útmutató 2018. május 31. napján lép hatályba.

Következő felülvizsgálat időpontja. 2020. május 31. napja.